راهنمایی شهید بهشتی شهرستان فردوس-سمپاد
اطلاعیه واخبار علمی آموزشی مدرسه استعدادهای درخشان شهیدبهشتی فردوس
 
تاريخ : سه شنبه ششم اسفند 1392
ارسال توسط نبردی- قلی زاده فرسا
 
تاريخ : شنبه بیست و هشتم دی 1392
ارسال توسط نبردی- قلی زاده فرسا
 
تاريخ : شنبه بیست و هشتم دی 1392
ارسال توسط نبردی- قلی زاده فرسا
 
تاريخ : شنبه بیست و هشتم دی 1392
ارسال توسط نبردی- قلی زاده فرسا
 
تاريخ : شنبه نهم شهریور 1392
لباس فرم دانش آموزانادامه مطلب...
ارسال توسط نبردی- قلی زاده فرسا
 
تاريخ : شنبه نهم شهریور 1392
پیا م تبریک مدیریت آموزشگاهادامه مطلب...
ارسال توسط نبردی- قلی زاده فرسا
 
تاريخ : دوشنبه ششم خرداد 1392
ارسال توسط نبردی- قلی زاده فرسا
 
تاريخ : شنبه چهارم خرداد 1392
ارسال توسط نبردی- قلی زاده فرسا
 
تاريخ : چهارشنبه یکم خرداد 1392
ارسال توسط نبردی- قلی زاده فرسا
 
تاريخ : سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1392
ارسال توسط نبردی- قلی زاده فرسا

اسلایدر